Authentic Encounter

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


คุณจิราลักษณ์  วิรัชพันธุ์

คุณจิราลักษณ์  วิรัชพันธุ์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
คุณจิราลักษณ์ได้รับความประทับใจและมีความสุขกับทุกกิจกรรมเซอร์เวียม สังคมสงเคราะห์ที่ทางโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ให้ทำในสมัยที่เป็นนักเรียนที่โรงเรียน ประกอบกับการอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่ให้ลูก ๆ ช่วยงานสาธารณะทุกครั้งที่มีโอกาสแบบใกล้ ๆ ตัว ดังนั้น เมื่อจิราลักษณ์มีโอกาส และเวลาจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการเสียสละ พลังแห่งความดีของสังคมไทยเสมอมา จิราลักษณ์ ทำงานให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้โครงการที่ทำอาจไม่ได้ใหญ่โตหรือสร้างชื่อเสียง แต่ก็ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างแท้จริง นางฟ้าจี๊ด (ตามที่เพื่อน ๆ ล้อเรียกด้วยความรัก) มีความชุ่มชื่นใจเมื่อเห็นน้อง ๆ เหล่านี้โตขึ้นด้วยจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การที่มีการเอาใจใส่ช่วยเหลือ มีการทำกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะปัญญาและอารมณ์ จะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมได้อย่างเกิดผล จิราลักษณ์ เชื่อว่าหากทุก ๆ คนช่วยทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่มี สังคมโดยรวมก็จะดีและน่าอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งควรปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจและปฏิบัติด้วยใจ

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ดูแลกิจการร้านอาหารไทยของครอบครัว
• อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• อาสาสมัครทำงานช่วยเหลือสังคม

• ปี พ.ศ.2553 เป็นอาสาสมัคร สมาชิกโครงการสน.ยิ้มแย้ม (Police Support Unit) ซึ่งเป็นโครงการหน่วยสนับสนุนสำนักงานตำรวจนครบาลบางซื่อ กลุ่มอาสาสมัครทำหน้าที่ให้ข้อมูลบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกและประทับใจเมืองไทย
• ปี พ.ศ.2554 เป็นครูพิเศษสอนงานศิลปะที่บ้านเกร็ดตระการ ปากเกร็ด ให้แก่เด็กหญิงที่ต้องคดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าว พม่า เขมร และ ลาว เพื่อช่วยให้น้อง ๆ
เหล่านีได้มีทักษะเชิงศิลปะ ได้ผ่อนคลายจากการถูกจำกัดพื้นที่ และได้รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีคุณค่า
• นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน จิราลักษณ์เป็น อาสาสมัครดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “กลุ่มจูงมือฝันปันรักน้อง” ในรูปแบบพี่สอนน้อง แก่เด็กอายุ 7-14 ปี ในชุมชน ตลิ่งชัน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการช่วยพัฒนาและยกระดับความคิดให้แก่เยาวชนในพื้นที่่ชุมชนสวนผักตลิ่งชัน โดยการทำกิจกรรมในและนอกพื้นที่ โดยเป้าประสงค์ของโครงการคือ
– ฝึกหัดให้เด็ก ๆ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
– ฝึกความมีระเบียบวินัย
– เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
– ปลูกฝังการเป็นผู้ให้ รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ


คุณเจิดศิริ  สุขเสริม

คุณเจิดศิริ  สุขเสริม

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
สิ่งที่โรงเรียน มาแมร์ คุณครู อบรม บ่มเพาะทำให้เข้าใจความหมายของการเป็นคนที่สมบูรณ์ เรียนรู้ ใช้ปัญญา มีคุณธรรม ได้มีการฝึกปฏิบัติจริง สัมผัสและซึมซับถึงการให้ การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปั้นสำลีที่โรงพยาบาลตำรวจ, สอนหนังสือเด็กในชุมชนมักกะสันวันหยุด, นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบชาวกะเหรี่ยง แก่งกระจาน, ทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมรุ่น หารายได้สร้างสนามบาสเกตบอลให้โรงเรียน ฯลฯ และมีโอกาสร่วมกิจกรรมของโรงเรียน สมาคมฯ ชมรมศิษย์อุร์สุลิน โดยมีเพื่อนรุ่น 37 สนับสนุนตลอดมา เชื่อมั่นว่า ศิษย์อุร์สุลิน ทุกคนมี SERVIAM ในใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามภาระหน้าที่ ด้วยความรักจากใจ

• อนุบาล-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 37
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Diploma, Programming Technology
– Control Data Institute Pty.,Ltd., Sydney, Australia
– Certififififificate, Computer Auditing,
– Institute of Advanced Computer Technology

• พ.ศ.2518-2549 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและวางแผน เป็นพนักงานคอมพิวเตอร์คนแรกเมื่อธนาคารนำระบบ Online มาใช้บริการลูกค้า,หัวหน้าส่วนประมวลข้อมูล ฝ่ายคอมพิวเตอร์ บันทึกเสียงพูดในเครื่อง ATM พูดได้เป็นเครื่องแรก, ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์คนแรก, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม, ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน และผู้จัดการสายบริหารงานทรัพยากรบุคคล

• ก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ภาคพื้นเอเชีย (EDP Auditor Association Region-10) เป็นนายกสมาคมคนแรก ได้รางวัล Certififificate of Appreciation ภาคพื้นเอเชียที่มีผลงานดีเด่น
• ร่วมโครงการศิลปะดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมให้แต่ละภาคทอผ้าคลุมไหล่ จัดคอนเสิร์ตสุนทรีย์ ดอกไม้บานหวานเพลงเหนือ ไร่แม่ฟ้าหลวง, จินตภาพประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสาน อุษาบารส ปราสาทหินพนมรุ้งรมยคีรี, จินตภาพทะเลทิพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และศรีสัชนาลัย สุโขทัย
• รางวัลประกวดรถบุปผชาติ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
• เหรัญญิก ส.พ.บ.ธ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่คณะฯ มหาวิทยาลัยและสังคม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและสมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมและรับประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Mentor)
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษาธนาคาร กรรมการพิจารณาโทษทางวินัย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)


คุณณินทิรา  โสภณพนิช

คุณณินทิรา  โสภณพนิช

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
การทำงานในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงเรียนศรีสังวาลย์นั้น ณินทิราได้ยึดมั่นในการบริหารงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใสและเน้นการทำงานเป็นทีม โดยมีเพื่อน ๆ ศิษย์เก่า MD53 มาร่วมทำงานด้วยกันหลายคน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กพิการได้รับการศึกษา ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การสร้างขวัญกำลังใจ และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม รวมถึงการดูแลให้เด็กพิการเหล่านั้น มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัย และได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด ลดการเป็นภาระต่อครอบครัว และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

• จบมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 53
• New Hall School
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ London School Economics and Political Sciences
– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ City University of London

• พ.ศ. 2530 – 2533 ธนาคารซิตี้แบงก์
• พ.ศ. 2534 – 2537 Investment Director บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด
• พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลััส จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย