คุณณินทิรา  โสภณพนิช

คุณณินทิรา  โสภณพนิช

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
การทำงานในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงเรียนศรีสังวาลย์นั้น ณินทิราได้ยึดมั่นในการบริหารงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใสและเน้นการทำงานเป็นทีม โดยมีเพื่อน ๆ ศิษย์เก่า MD53 มาร่วมทำงานด้วยกันหลายคน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กพิการได้รับการศึกษา ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การสร้างขวัญกำลังใจ และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม รวมถึงการดูแลให้เด็กพิการเหล่านั้น มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัย และได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด ลดการเป็นภาระต่อครอบครัว และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

• จบมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 53
• New Hall School
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ London School Economics and Political Sciences
– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ City University of London

• พ.ศ. 2530 – 2533 ธนาคารซิตี้แบงก์
• พ.ศ. 2534 – 2537 Investment Director บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด
• พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลััส จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย


คุณพรพรรณ  พรประภา

คุณพรพรรณ  พรประภา

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

• ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 42
• มัธยมปลาย Charterland School
• อนุปริญญา Marymount College

  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

• นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2558 และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
• อดีตนายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 3 และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
• รองประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
• จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนที่จังหวัดปทุมธานี
• จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กสิรินธร ที่หมู่บ้านพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
• ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการขายพันธุ์โคที่ดีไปสู่ชนบท ที่จังหวัดกาญจนบุรี
• หาทุนสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
• ประธานฝ่ายหาทุนสร้างกำแพงแก้วให้แก่วัดโพธิ์ใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• รองประธานจัดงานพรรณพิลาศนาฏศิลป์จีน
• รองประธานฝ่ายหาทุนสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยมวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
• สมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย
• กรรมการมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• กรรมการมูลนิธิกฤตานุสรณ์
• กรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ
• กรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
• ร่วมโครงการจัดหาทุนโรคไส้เลื่อน
• หาทุนช่วยเหลือวัดพระพุทธบาทห้วยตุ้น จังหวัดลำพูน
• บูรณะปฏิสังขรณ์วัดน้ำวน จังหวัดปทุมธานี
• มอบทุนให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อซื้ออุปกรณ์ตามแต่อัธยาศัย
• มอบทุนให้มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง
• ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้แก่วัดบ้านเซเวียร์
• สมทบทุนการศึกษาโรงเรียนปิยมาตย์
• ปรับปรุงสนามให้แก่โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
• สมทบทุนล้างไตพระสงฆ์ที่อาพาธ
• มอบทุนให้แก่โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดอยุธยา เพื่อใช้จ่ายตามอัธยาศัย


คุณโรสซาลีนา  อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์

คุณโรสซาลีนา  อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
เนื่องจากได้มีโอกาสทำกิจกรรมรับใช้โรงเรียนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมาแตร์เดอี ด้วยจิตตารมณ์ “SERVIAM” และโรตาเรียนเติบโตมาในครอบครัวที่คุณปู่และคุณพ่อเป็นโรตาเรียนซึ่งก็มีคำขวัญว่า “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง” การรับใช้สถาบัน องค์กร และชุมชนตามศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่ทำโดยไม่มีคำถาม จนมีลูกสาวคนโตจึงเข้าร่วมการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของนมแม่กับ “กลุ่มนมแม่” เนื่องจากรูปแบบการทำงานแบบ “แม่สู่แม่” ที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งนี้เอง เมื่อมีลูกสาวคนที่สอง ซึ่งมีภาวะดาวน์ซินโดรมและได้เห็นการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพของสังคมในต่างประเทศ พอเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วพบว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องความต้องการพิเศษยังจำกัดอยู่ในมุมมองของการแพทย์ จึงชักชวนเพื่อนและน้อง ๆ ศิษย์เก่ามาแตร์เดอีที่มีความสามารถหลากหลายมารวมตัวกัน พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา นำประสบการณ์ที่ได้พบจากต่างประเทศมาผสมผสานกับการทำงานแบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่” และเริ่ม “มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม” ขึ้นด้วย ความช่วยเหลือของมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ กำลังใจและพลังเสริมแก่พ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สร้างความตระหนักในความสำคัญของการได้รับข้อมูลเชิงบวกตามมาตรฐานสากล และการให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพัฒนาการแรกเริ่มที่เร็วและเข้มข้น รวมทั้งรณรงค์ให้สังคมเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดของเด็ก ๆ ทุกความสามารถ เพราะทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งครบในสังคมของคนทุกคน (Inclusive Society) ที่แท้จริง

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 55
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 55
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพและผลงาน
• เริ่มต้นการทำงานกับธุรกิจครอบครัว Alex & Co. และเป็นครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• บรรณาธิการข่าว บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ พับลิค รีเลชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้ดูแลลูกค้า บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอิสระ
• เขียนและแปลบทความอิสระ ทำงานให้กับองค์กรหลากหลาย รวมถึง WorldWriters ประเทศอังกฤษ, มาร์ธา สจ๊วต ประเทศไทย ฯลฯ
• วิทยากรคอร์ส “Parent Effectiveness Training” หรือ P.E.T. ของ ดร.โทมัส กอร์ดอน รับรองโดยสถาบัน Gordon Training International
• ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษร่วมกับเพื่อนและน้องศิษย์เก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยอีกหลายท่าน

• ดำรงตำแหน่งสมาชิกและกรรมการด้านบริการต่างประเทศของชมรม “Rotaract” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในช่วงปี พ.ศ.2529-2530
• เป็นผู้ดูแลนักเรียนฝึกงานในโครงการ “UNICEF Career Development Programme” ของโรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง UNICEF และโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพ เพื่อให้โอกาสเยาวชนสตรีมีอาชีพที่ยั่งยืนและลดโอกาสเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
• กรรมการ “กลุ่มนมแม่” ซึ่งทำงานรณรงค์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงปี 2545-2547
• อาสาสมัครช่วยสอนคำสอนเด็กเล็ก โบสถ์เซ็นต์แมรี่ส์ เมืองเอแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• อาสาสมัครนำกลุ่มเล่นของเด็กๆ ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมของศูนย์ความตระหนัก “Gigi’s Playhouse” เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• ร่วมกับเพื่อนและน้องๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก่อตั้ง “มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม” ศูนย์ความเข้าใจในเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างความตระหนักและให้คำปรึกษา/ข้อมูล กำลังใจแก่พ่อแม่ของเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ดูแลลูกๆ
จนเติบโตเต็มศักยภาพ
• อาสาสมัครสอนคำสอนให้แก่นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนนานาชาติที่มีความต้องการพิเศษ โบสถ์พระมหาไถ่
• ที่ปรึกษามูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษาและสมาชิกคณะกรรมการก่อตั้งโครงการเยซูอิตเพื่อการศึกษา
• รับใช้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในทุกโอกาส


ผศ.นิรมล  ไกรฤกษ์ ชยุตสาหกิจ

ผศ.นิรมล  ไกรฤกษ์ ชยุตสาหกิจ

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
ดิฉันใฝ่ฝันอยากได้รับเกียรติติดเข็มกลัดเซอร์เวียมประดับบลูโบมาตลอด จึงพยายามทำประโยชน์รับใช้งานกิจการต่าง ๆ ในโรงเรียน พยายามเป็นเด็กดีอยู่นานมาก เพิ่งได้รับบลูโบเมื่ออยู่ชั้นม.7และม.8 แม้เมื่อเรียนจบแล้วจิตตารมณ์ของเซอร์เวียมก็ยังคงอยู่ ได้รับโอกาสทำงานช่วยเหลือเด็ก
ที่ด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งงานด้านราชการและงานอาสาสมัคร

• อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 31
• พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2511 ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ปริญญาตรีและโท

• พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2546 รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาโครงการการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านการเรียนในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ.2522 ถึงปัจจุบัน
• หาทุนสร้างอาคารเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ
• คณะกรรมการก่อตั้งโครงการพัฒนาเด็กพิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับประถมและมัธยมศึกษา
• เป็นประธานคณะกรรมการ Ikebana International Bangkok Chapter 177 พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2555-2558


เทศกาลแห่งการให้ครั้งที่ 28

สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ได้ร่วมเดินทางไปออกค่ายอาสากับนักเรียนชั้น ม.2 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว, โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน, โรงเรียนตชด.แพรก
ตะตร้อ, โรงเรียนตชด.บ้านห้วยโสก, โรงเรียนตชด.บ้านคลองน้อย และ โรงเรียน.ตชด.ป่าละอู โดยได้ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่
หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเด็กๆ โดยมีเฉพาะนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีเดินทางต่อไปยังโรงเรียน.ตชด.บ้านป่ามกา ซึ่งมีระยะทางไกลออกไป
มาก เพื่อทำการตรวจสุขภาพเด็กๆ เช่นกัน
ต้องขอบคุณอาสานักเรียนเก่ามาแตร์เดอีทั่วไปจำนวน 88 คน แพทย์ 22 คน และ ทันตแพทย์ 13 คน รวมทั้งหมด 123 คน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ของ serviam อีกด้วย


เทศกาลแห่งการให้ ครั้งที่ 27

งานสวยได้กุศลมีสินค้าเปิดประมูลที่หน้างานมาสดๆซิงๆอีก 4 ชิ้น...


Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!


ค่ายอาสาป่าละอู 2563

สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ได้ร่วมเดินทางไปออกค่ายอาสากับนักเรียนชั้น ม.2 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว, โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน, โรงเรียนตชด.แพรกตะตร้อ, โรงเรียนตชด.บ้านห้วยโสก, โรงเรียนตชด.บ้านคลองน้อย และ โรงเรียน.ตชด.ป่าละอู โดยได้ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเด็กๆ โดยมีเฉพาะนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี  เดินทางต่อไปยังโรงเรียน.ตชด.บ้านป่ามกา ซึ่งมีระยะทางไกลออกไปมาก เพื่อทำการตรวจสุขภาพเด็กๆ เช่น
กันต้องขอบคุณอาสานักเรียนเก่ามาแตร์เดอีทั่วไปจำนวน 88 คน แพทย์ 22  คน และ ทันตแพทย์ 13  คนรวมทั้งหมด 123 คน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ของ serviam อีกด้วย


สวยได้กุศล ครั้งที่ 28

งานประจำปีที่ทุกคนรอคอยอีกหนึ่งงานคือ งานวันสวยได้กุศล ที่จัดต่อเนื่องกันมาถึงครั้งที่ 28 เป็นงานจำหน่ายสินค้าที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งได้รับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ ของอุปโภคบริโภค และอาหารทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดีของที่ไม่ใช้แล้ว แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น โดยรายได้จากการขายทั้งหมดจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลโครงการ “บ้านเทพ” ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ชุมชนสวนอ้อย คลองเตย และในปี 2562 นี้ รายได้จากการขายของได้ทั้งหมดประมาณ 1,638,247.37 บาท นับเป็นอีกหนึ่งพลังของเด็กมาแตร์อย่างแท้จริง